Trang Thiết Bị Hiện Đại – VBH

Học viên được tận dụng cụ đồ nghề và được hỗ trợ các dụng cụ, máy móc, trang thiết bị hiện đại trong quá trình học.

.